Autoryzowany Doradca

Kancelaria posiada uprawnienia Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku  NewConnect oraz Catalyst

W ramach funkcji Autoryzowanego Doradcy Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

Wprowadzenie instrumentów finansowych na rynek NewConnect:

 1. określenie zakresu działań przygotowawczych;
 2. przeprowadzenie rzetelnej analizy emitenta i rynku, na którym działa emitent (badanie due dilligence);
 3. zaplanowanie i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zmian strukturalnych i organizacyjnych w spółce;
 4. przygotowanie planu i harmonogramu wszystkich działań związanych z ofertą i wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego (w tym w szczególności przygotowanie dokumentu ofertowego);
 5. wprowadzenie oferowanych instrumentów finansowych do obrotu (w tym także rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych);
 6. określenie zakresu działań koniecznych do przeprowadzenia w związku z ofertą przez innych doradców (audytor, dom maklerski, inni) i inne podmioty;
 7. badanie, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu;
 8. badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie, oraz złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia;
 9. doradztwo prawne w zakresie koniecznym do wprowadzenia akcji spółki do obrotu (w tym w szczególności przygotowanie stosownych uchwał organów spółki);
 10. przeprowadzenie szkoleń zarządu oraz kluczowych pracowników emitenta w zakresie regulacji oraz standardów obowiązujących na tym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych;
 11. reprezentacja emitenta przez Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy:

 1. współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków;
 2. bieżące doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie;
 3. utrzymywanie bieżącego kontaktu z przedstawicielami emitenta, dla zapewnienia prawidłowego wypełniania przez emitenta standardów i obowiązków informacyjnych obowiązujących na rynku NewConnect;
 4. doradztwo w zakresie interpretacji oraz sposobu stosowania zasad zawartych w Zbiorze „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”.

Kancelaria współpracuje z firmami inwestycyjnymi, specjalistami od wycen oraz biegłymi rewidentami.

Podmioty, dla których Kancelaria świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy:

 • BROAD GATE SPÓŁKA AKCYJNA
 • VARSAV GAME STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
 • MERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
 • PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA
 • QUBICGAMES SPÓŁKA AKCYJNA
 • ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA
 • ARTS ALLIANCE SPÓŁKA AKCYJNA
 • HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA
 • NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA
 • 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA
 • ECC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
 • KLABATER SPÓŁKA AKCYJNA
 • TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

Podmioty, których instrumenty finansowe zostały wprowadzone do alternatywnego obrotu przy udziale Kancelarii:

 • THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
 • KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA
 • MERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
 • VARSAV GAME STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
 • IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
 • M-TRANS SPÓŁKA AKCYJNA
 • LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
 • 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA
 • ECC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
 • NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA
 • DRAGEUS GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
 • OVID WORKS SPÓŁKA AKCYJNA