Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla obligatariuszy - pobierz

Wskazujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 51/53 lok. 1 (dalej: „Administrator” lub „Kancelaria”). W sprawie ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@kwlaw.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Kancelarii.

Niniejszy dokument został sporządzony, aby poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię, w tym także wykorzystywaniu przekazanych danych oraz plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej, dostępnej pod adresem www.kwlaw.pl (dalej: „Witryna”).

W celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług Kancelaria rekomenduje zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

Państwa dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Administrator informuje, że:

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. kontaktu w związku z udzielaniem konsultacji prawnych - kontaktując się z Kancelarią za pomocą formularza kontaktowego, pisząc bezpośrednio na adresy e-mail (zarówno biura jak i członków Zespołu Administratora) lub dzwoniąc na wskazany na Witrynie numer telefonu, przekazują Państwo Kancelarii swoje dane osobowe (np. adres e-mail lub numer telefonu). Podstawą przetwarzania Państwa danych w tym wypadku jest Państwa zgoda na nawiązanie kontaktu z Administratorem w związku z udzielaniem przez Kancelarię konsultacji prawnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Z kolei przetwarzanie Państwa danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania i prowadzenie dalszej korespondencji wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po zakończeniu kontaktu, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest archiwizacja korespondencji z Państwem, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. świadczenia usług prawnych lub usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu – przekazane przez Państwa dane, w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie usług prawnych lub usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, m. in. w zakresie realizacji przepisów proceduralnych (np. art. 126 § 1 i 2 k.p.c.) lub wystawienia faktury i jej przechowywania, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Państwa dane będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami;
 3. rekrutacyjnym - dane, które nam Państwo przekazali w związku z przesłaniem CV lub listu motywacyjnego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – a więc na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Państwa dane będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców:

 1. upoważnionym przez Kancelarię współpracownikom,
 2. dostawcom usług zaopatrujących Kancelarię w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Kancelarii, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Kancelarii,
 3. dostawcom usług doradczych,

a także innym podmiotom i organom, którym Kancelaria jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator gwarantuje korzystanie z usług jedynie takich podmiotów, które zapewniają wysokie gwarancje wdrożenia odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

W związku z korzystaniem przez Kancelarię z usług Google, Państwa dane mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – kraju siedziby Google LLC. Z uwagi na to, że Google LLC przystąpiła do programu EU-US Privacy Shield, gwarantującego odpowiedni stopień ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy unijne, Państwa dane osobowe są chronione w stopniu wymaganym przez RODO.

Poza odbiorcą wskazanym powyżej, Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych innym odbiorcom z państw trzecich.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy taka zgoda została wyrażona;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie wszystkie z powyższych uprawnień mają charakter bezwzględny, co oznacza, że nie będą Państwu przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania. Jedynym uprawnieniem przysługującym Państwu zawsze jest prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przysługuje tylko do danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc Państwa zgoda.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wówczas Kancelaria nie będzie przetwarzać danych osobowych, co do których został wniesiony sprzeciw, chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21  ust. 1 RODO).

Okres przechowywania danych

Czas przechowywania przez Administratora Państwa danych osobowych zależy od celu, w jakim te dane są przetwarzane.  W przypadku przetwarzania danych w celu:

 1. kontaktu w związku z udzielaniem konsultacji prawnych – Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na kontakt z Kancelarią, zaś w przypadku archiwizacji korespondencji – przez okres niezbędny do wykazania jej przebiegu;
 2. świadczenia usług prawnych lub usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu – Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy z Administratorem, a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa;
 3. rekrutacyjnym - Państwa dane osobowe będą przechowywane do końca procesu rekrutacji na wybrane stanowisko albo do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na zachowanie Państwa dokumentów rekrutacyjnych w bazie Kancelarii, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia ich otrzymania. Niezależnie od powyższego, Państwa dane osobowe będą przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Konsekwencje niepodania danych:

W przypadku przetwarzania danych w celu:

 1. kontaktu w związku z udzielaniem konsultacji prawnych – podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu;
 2. świadczenia usług prawnych lub usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu – podanie przez Państwa danych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy. Często jednak wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe np. wymogi wynikające z przepisów proceduralnych;
 3. rekrutacyjnym - podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozważenia Państwa kandydatury na wybrane stanowisko.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W stosunku do Państwa danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a Państwa dane nie będą profilowane.

Kancelaria chroni Państwa dane

Państwa bezpieczeństwo jest dla Administratora bardzo ważne. Dlatego na Witrynie zostało wdrożonych szereg narzędzi mających na celu zabezpieczenie danych, m. in. logowanie do baz danych przez konta zabezpieczone hasłami oraz przez komputery zabezpieczone programami antywirusowymi i hasłami.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Kancelaria stosuje środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez aktualne przepisy o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być odczytane przez system informatyczny Administratora lub system informatyczny podmiotów trzecich.

Przy pierwszej wizycie na Witrynie są Państwo informowani o wykorzystywaniu cookies do prawidłowego funkcjonowania strony. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Państwa zgody. Mają Państwo możliwość zmiany ustawień plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki albo ich usunięcia.

Administrator uprzedza, że w przypadku zablokowania lub usunięcia cookies, korzystanie z Witryny, a także innych stron internetowych może być zakłócone.

Cookies wykorzystywane przez Witrynę

Administrator przekazuje poniżej informacje o plikach cookies, gromadzonych w ramach Witryny.

Cookies związane z funkcjonalnością Witryny (cookies własne)

Powyższe cookies umożliwiają podstawowe działanie Witryny. Są to między innymi pliki cookies pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji. Mają za zadanie zapewnić prawidłowe funkcjonowania Witryny.

Cookies podmiotów trzecich

Hotjar

Witryna korzysta z narzędzia Hotjar, zapewnianego przez Hotjar Limited z siedziba w St. Julian’s, Malta. Hotjar jest narzędziem służącym do analizy aktywności użytkowników na Witrynie w celu jej optymalizacji i ulepszania (prawnie uzasadniony interes Administratora). Hotjar w żaden sposób nie identyfikuje użytkowników Witryny.

Więcej informacji o narzędziu Hotjar mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Mają Państwo możliwość zarządzania gromadzeniem danych o Państwa aktywności przez narzędzie Hotjar, przechodząc do tej strony: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

 Google Analytics

Witryna korzysta z narzędzia Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC z siedzibą w Mountain View, Stany Zjednoczone. Google Analytics, jest narzędziem służącym do analizy aktywności użytkowników na Witrynie w celu jej optymalizacji i ulepszania (prawnie uzasadniony interes Administratora). Google Analytics w żaden sposób nie identyfikuje użytkowników Witryny.

Więcej informacji o narzędziu Google Analytics mogą Państwo znaleźć w wyjaśnieniach przygotowanych przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich używanych witrynach, znajdują się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Aktualna polityka prywatności i jej zmiany

Najnowsza wersja polityki obowiązuje od 25 maja 2018 roku. W przypadku, gdy Administrator podejmie decyzję o wprowadzeniu aktualizacji niniejszego dokumentu, stosowne zmiany zostaną wprowadzone na Witrynie.  W przypadku wprowadzania istotnych zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych, Administrator wystosuje do Państwa zawiadomienie ze stosownym wyprzedzeniem lub – tam, gdzie jest to wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa – wystąpi z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.