Zgromadzenie obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

W związku z sytuacją epidemiczną wynikającą z pandemii wirusa SARS-CoV-2, a także ograniczeniami z jakimi mogą spotkać się obligatariusze w zakresie możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniach Obligatariuszy zwoływanych przez Emitentów obligacji korporacyjnych – wprowadzono możliwość uczestnictwa obligatariuszy w takim zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rozwiązanie to zostało wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: „Ustawa”).

Zgodnie z wprowadzonymi Ustawą zmianami do ustawy o obligacjach, umożliwiono obligatariuszom uczestnictwo w zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej chyba, że warunki emisji obligacji przewidują ograniczenie w tym zakresie (zgodnie z obecnym brzmieniem art. 6 ust. 3 Ustawy o obligacjach „W przypadku gdy udział w zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest dopuszczony, warunki emisji wskazują takie ograniczenie.”).

Co istotne w przypadku w którym możliwe jest zastosowanie wprowadzonego wyżej rozwiązania, o umożliwieniu obligatariuszom udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy postanawia emitent obligacji i komunikuje to w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy.

O czym należy pamiętać to fakt, iż udział w zgromadzeniu obligatariuszy w takim trybie musi umożliwiać w szczególności:

  1. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu obligatariuszy, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia obligatariuszy, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia obligatariuszy;
  2. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia obligatariuszy.