Własność intelektualna

Zespół Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte m.in. w wyniku współpracy z licznymi start-upami przy transakcjach nabywania i zbywania praw autorskich, praw pokrewnych oraz  praw do baz danych. Zakres usług Kancelarii obejmuje nie tylko bieżące doradztwo w zakresie  praw autorskich, własności przemysłowej ale również reprezentacje Klientów w procesach sądowych w sprawach o naruszenie praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowych.

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w procesach przenoszenia praw własności przemysłowej oraz udzielania licencji na korzystanie z tych praw. Kancelaria specjalizuje się również w przygotowywaniu i negocjowaniu umów dostawy, wdrożenia i serwisowania systemów informatycznych, a także opiniuje również umowy licencyjne i przenoszące prawa autorskie do pro-gramów komputerowych.

Kancelaria wspiera klientów przy projektach i przedsięwzięciach realizowanych w intrenecie, w szczególności przygotowuje regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz inne wymagane prawem dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności drogą on-line.

Specjalizacje