Janusz Kramer

of counsel

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym skarbowym. Zajmuje się sprawami cywilnymi, a zwłaszcza gospodarczymi, sprawami z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Prowadzi sprawy z dziedziny ochrony dóbr osobistych. Uczestniczy w postępowaniach o zobowiązania podatkowe, w tym przed sądami administracyjnymi.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego z 1981 r. Do 1987 r. pełnił funkcję prokuratora, następnie wykonywał zawód radcy prawnego. Adwokatem jest od 1990 r. Pełnił funkcję sędziego dyscyplinarnego, przez trzy kadencje był Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku. W 2004 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznakę ,, Adwokatura Zasłużonym ". Od 2007 r. jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, pełnił funkcję wicedziekana.