Każda osoba pełniąca funkcję zarządcze u danego emitenta oraz osoby blisko z nimi związane, obowiązane są do powiadamiania o dokonanych transakcjach na akcjach emitenta w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. Przedmiotowe zawiadomienia powinny zostać skierowane jednocześnie do KNF jak i emitenta. Termin na ich sporządzenie oraz dostarczenie do ww. podmiotów wynosi nie więcej niż 3 dni robocze po dniu dokonania transakcji.

W dniu 10 marca 2016 roku Komisja (UE) wydała rozporządzenie wykonawcze do art. 19 Rozporządzenia MAR, określające m. in wzór powiadomienia dla osób zarządzających i osób blisko z nimi związanych o dokonanych transakcjach. I tu zaczęły się pojawiać pierwsze problemy związane z prawidłowym wypełnieniem wzoru powiadomienia. Nowy wzór zawiadomienia wymaga zastosowania nowych zasad przekazywania informacji o transakcjach insiderów. Natomiast zmiana dotychczasowej praktyki, spowodowała pojawieniem się licznych błędów w zawiadomieniach. Wiele osób przekazując informację o transakcjach nie potrafi prawidłowo wypełnić formularza.

Najczęstsze błędy dotyczą następujących kwestii:
• oznaczenia miejsca transakcji;
• wskazania liczby transakcji;
• wskazania ceny transakcji;

Jeżeli chodzi o miejsce transakcji, zgodnie z nowymi regulacjami wymagane jest wskazanie czteroliterowego kodu MIC. Lista kodów MIC dla wszystkich rynków została udostępniona na stronie ESMY.

Należy również pamiętać, że każde zlecenie równa się jedna transakcja, którą należy umieścić w odrębnej rubryce w formularzu.

Kolejną problematyczną kwestią jest prawidłowe określenie ceny w pkt. 4d formularza. Wiele osób błędnie wskazuje w pkt. 4d łączną cenę transakcji. Natomiast zgodnie z obowiązującymi regulacjami cena powinna być wskazana według następujących zasad:
• w przypadku kilku transakcji dokonanych w danym dniu – jako średnia cena ważona wolumenem;
• w przypadku jednej transakcji – cena jednostkowa transakcji.

Wzór na średnią cenę ważoną został wskazany w stanowisku KNF ws. sposobu wypełnia powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Przedmiotowe stanowisko zostało opublikowane na stronie KNF.

Wzór średniej ceny ważonej wolumenem

ŚCWW= (C1*V1)+(C2*V)2+…+(Cn*Vn) / V1+V2+…VN

gdzie
C1, C2, CN oznaczają odpowiednio cenę danej pojedynczej transakcji
V1, V2, Vn oznacza wolumen danej transakcji

Przykładowo

W dniu 10 października 2016 roku zostały dokonane 3 transakcje na rynku XNCO tj:
• 10 akcji po 20 zł każda;
• 50 akcji po 22 zł każda;
• 15 akcji po 21,50 zł każda:

Wyliczenie średniej ceny ważonej wolumenem

ŚCWW= (10*20)+(50*22)+(15*21,50)/10+50+15 = 200+1100+322,5/75 = 21,63

Cena wynosi 21,63 zł
Wolumen: 75