COVID-19 niewątpliwie zmienił rzeczywistość, w jakiej przywykliśmy funkcjonować. Część z nas nadal pracuje zdalnie. Dotyczy to również rad nadzorczych spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Tarcza 2.0 z 16 kwietnia 2020 roku znowelizowała dotychczasowe przepisy k.s.h., zgodnie z którymi rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa albo statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

Ustawodawca dokonał rozszerzenia katalogu uchwał, które rada nadzorcza może podejmować przy wykorzystaniu wskazanych trybów głosowania. Aktualnie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość można powołać i odwołać także przewodniczącego rady nadzorczej oraz członków zarządu. Przed zmianą przepisów taka możliwość była wyłączona. Należy jednak podkreślić, że chociażby jeden sprzeciw członka rady nadzorczej spowoduje, że powzięcie uchwały w tym trybie będzie niemożliwe.