1 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Powyższe rozporządzenie wprowadza zmiany we właściwości urzędów skarbowych dla określonych podatników i płatników.

Do kategorii podatników, których dotyczy powyższa zmiana, zaliczone zostały między innymi spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o  których mowa w  ustawie z  dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Spółki publiczne, o których mowa powyżej, będą obsługiwane jedynie przez I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Zaliczenie do powyższej kategorii podatników następuje z dniem podjęcia uchwały o dopuszczeniu akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzeniu akcji spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Spółka publiczna nie będzie zakwalifikowana do powyższej kategorii podatników z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wycofanie lub wykluczenie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, która nastąpiła 1 stycznia 2021 r. powoduje automatyczne przypisanie podmiotów do właściwego urzędu skarbowego.

Nie ma konieczności składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o zmianie urzędu w przypadku podmiotów, które z dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia zostały odpowiednio zaliczone do kategorii spółek publicznych.

W przypadku, gdy spółka publiczna, po wejściu w życie rozporządzenia zostanie zaliczona do kategorii spółek publicznych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia lub zostanie wyłączona z powyższej kategorii, jest obowiązana, w terminie 7 dni od dnia zaliczenia lub wyłączenia, zawiadomić w formie pisemnej  o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego.