15 września 2023 roku, weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która ma na celu ułatwienie procedury łącznia się spółek, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zwiększenia bezpieczeństwa dla wierzycieli i wspólników mniejszościowych.

Nowelizacja ustawy podyktowana jest koniecznością dostosowania Kodeksu Spółek Handlowych
do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r., zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek, a tym samym stanowi kolejny krok ku harmonizacji systemu prawnego w obrębie Unii Europejskiej.

ŁĄCZENIE SIĘ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ

Novum wprowadzonym przez nowelizację jest możliwość połączenia się spółek w spółkę komandytowo-akcyjną, która może być zarówno spółą przejmującą, jak i nowo zawiązaną.

Powyższe oznacza, iż status spółki komandytowo-akcyjnej w zakresie reorganizacji krajowej
i transgranicznej, został zrównany ze statusem przyznanym spółkom kapitałowym. Jest to szczególnie istotne, iż w poprzednio obowiązującym porządku prawnym zdolność łączeniową posiadały wyłącznie spółki kapitałowe.

UPROSZCZONE POŁĄCZENIE BEZEMISYJNE

Ustawa wprowadza nowe rozwiązanie w zakresie łączenia spółek, statuując uproszczony tryb łączenia (krajowego i transgranicznego), poprzez połączenie spółek bez przyznania udziałów (akcji) Spółki przejmującej.

Z uproszczonym połączeniem bezemisyjnym możemy mieć do czynienia w przypadku gdy:

  • jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały (akcje) w łączących się spółkach;

albo:

  • wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały (akcje) w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach.

Co prawda, w poprzednio obowiązującym porządku prawnym również istniała możliwość bezemisyjnego łączenia się spółek, ale wyłącznie w sytuacji, w której spółka przejmująca posiadała 100 % udziałów (akcji) w spółce przejmowanej. Obecnie uproszczony tryb został rozszerzony o nową kategorię, tj. sytuację, w której wspólnik/wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały (akcje) w łączących się spółkach w tej samej proporcji.

W procesie łączenia jedna lub więcej spółek w momencie rozwiązania, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na inną istniejącą spółkę
(tj. spółkę przejmującą), bez konieczności przyznania nowych udziałów (akcji) przez spółkę przejmującą.

Oznacza to, iż od 15 września 2023 roku możliwe jest połączenie Spółek bez konieczności podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych udziałów (akcji) spółki przejmującej.

Istotnym jest również, że w przypadku uproszczonego połączenia bezemisyjnego ustawodawca zrezygnował z wymogu sporządzania opinii biegłego w sprawie planu połączenia w zakresie poprawności i rzetelności spółki przejmującej, a spółka przejmowana zostaje zwolniona od obowiązku sporządzenia sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego oraz z podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia w sprawie połączenia się spółek.

OCHRONA WIERZYCIELI

Na uwagę zasługuje również fakt, iż ustawodawca w nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych zadbał o zabezpieczenie interesów wierzycieli, którzy nie uczestniczą w połączeniu. Mogą oni bowiem,
po uprawdopodobnieniu, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie:

  • żądać od przejmującej spółki zabezpieczenia swoich roszczeń,

lub

  • w przypadku sporu wnieść do sądu wniosek o udzielenie zabezpieczania.

 

PODZIAŁ PRZEZ WYODRĘBNIENIE

Jedną z najbardziej doniosłych zmian, która weszła w życie 15 września 2023 roku jest wprowadzenie do Kodeksu Spółek Handlowych instytucji podziału przez wyodrębnienie (zarówno na szczeblu krajowym, jak i transgranicznym).

Podział przez wyodrębnienie polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej –  tj. aktywów
i pasywów, na istniejącą lub nowo utworzoną spółkę lub spółki w zamian za udziały (akcje) spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, które obejmuje spółka dzielona.

Co istotne, cechą odróżniającą podział przez wyodrębnienie od istniejącego dotychczas podziału przez wydzielenie jest fakt, iż wspólnicy spółki dzielonej nie stają się wspólnikami spółki przejmującej, lecz sama spółka dzielona w zamian za przekazanie części majątku otrzymuje udziały lub akcje w spółce przejmującej.

PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI DO UNII EUROPEJSKIEJ LUB EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie wyraźnej możliwości przeniesienia siedziby spółki
za granicę w ramach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego lub rozwiązania spółki. To uproszczenie znacząco ułatwi działalność przedsiębiorców operujących na międzynarodowych rynkach.

PODSUMOWANIE

Na szczególną aprobatę zasługuje odformalizowanie części obowiązków w przypadku uproszczonego łączenia się spółek. Niemniej należy pamiętać, iż tryb ten może być zastosowany wyłącznie w ściśle określonych w Kodeksie Spółek Handlowych przypadkach.

Mając powyższe na względzie zespół KWLAW wyjaśnia, iż pomimo ułatwień przewidzianych nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, proces łącznia się spółek jest procesem trudnym, wymaga specjalistycznej wiedzy i wdrożenia właściwych procedur.

Dlatego też jeżeli planujesz przeprowadzenie reorganizacji spółki skontaktuj się z nami – zespół KWLAW pomoże Ci w kompleksowym przeprowadzeniu całego procesu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.