W spółkach publicznych, które dotychczas nie opublikowały raportów okresowych, trwa okres zamknięty. Osoby pełniące obowiązki zarządcze nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących w szczególności akcji lub instrumentów dłużnych spółki publicznej przez 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

O obowiązku przestrzegania zakazu dokonywania transakcji w okresie zamkniętym muszą pamiętać również osoby pełniące obowiązki zarządcze u emitenta, które jako członkowie zarządu innej osoby prawnej, jako organ tej osoby prawnej dokonywałyby transakcji dotyczących akcji emitenta. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego na taką interpretację wskazuje wykładnia celowościowa przepisów Rozporządzenia MAR.

Z tego względu zalecamy dużą ostrożność przy dokonywaniu transakcji w okresie zamkniętym. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.