W dniu 21 kwietnia 2020 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) opublikował komunikat odnoszący się do terminów publikacji raportów okresowych za I kwartał 2020 roku i raportu rocznego za 2019 roku.

Terminy publikacji raportów okresowych obowiązujące na podstawie przepisów Regulaminu ASO pozostały bez zmian, jednak GPW zmieniła podejście co do przypadków nieterminowej publikacji raportów okresowych sporządzeniu.

Pod warunkiem opublikowania raportu rocznego za rok 2019 nie później niż 31 lipca 2020 r., a raportu kwartalnego za I kwartał roku 2020 – nie później niż 29 czerwca 2020 r., GPW odstąpi od dotychczasowej praktyki nakładania kar regulaminowych oraz stosowania innych regulaminowych środków dyscyplinujących, w tym zawieszenia obrotu papierami wartościowymi emitenta.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających opublikowanie któregokolwiek z powyższych raportów w terminie, Emitent zobowiązany jest jak najszybciej przekazać raport bieżący informujący o przewidywanej nowej dacie publikacji raportu wraz z uzasadnieniem zmiany terminu raportu.

Pełna treści komunikatu Zarządu GPW