Zgodnie z opublikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych („GPW”) w dniu 22 listopada 2023 roku komunikatem prasowym zmiany są: „odpowiedzią na oczekiwania uczestników rynku w zakresie zwiększania bezpieczeństwa inwestycji na rynku NewConnect oraz ASO Catalyst.” Zmiany wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2024 roku!

Najbardziej doniosłe zmiany dotyczą:

 1. czterokrotnego zwiększenia wartości wymaganego kapitału własnego emitenta ubiegającego się o debiut na NewConnect. Dotychczas minimalny kapitał wynosił co najmniej 500.000,00
  zł, a począwszy od 1 czerwca 2023 roku będzie wynosił co najmniej 2.000.000,00 zł;
 2. zwiększenia o 15 minimalnej liczby niepowiązanych akcjonariuszy mniejszościowych. Dotychczas był wymóg, aby co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie
  znajdowało się w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu, z dniem 1 czerwca 2023 roku
  nastąpi zwiększenie do 25 minimalnej liczby niepowiązanych akcjonariuszy mniejszościowych.
 3. ograniczeń w zakresie wprowadzania na rynek NewConnect akcji założycielskich, które nie będą mogły być wprowadzone do ASO przed upływem 12 miesięcy od dnia pierwszego
  notowania akcji tego emitenta w ASO.

Ponadto, GPW rozszerza ofertę dla emitentów, wprowadzając usługi finansowania społecznościowego w zakresie crowdfundingu inwestycyjnego. Działalność ta będzie prowadzona
przez spółkę GPW Private Market S.A., na podstawie otrzymanego w dniu 27 października 2023 roku zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności jako dostawca usług
finansowania społecznościowego. Zgodnie z założeniami Spółka ma rozpocząć działalność operacyjną w 2024 r.

Podsumowując powyższe, co prawda do 1 czerwca 2023 roku zostało jeszcze trochę czasu, niemniej już dziś warto zapoznać się z nowym Regulaminem i podjąć decyzję co do dalszej strategii
prowadzonego przedsiębiorstwa.

Dlatego też jeżeli planujesz wprowadzenie swojej Spółki na rynek NewConnect, skontaktuj się z nami – zespół KWLAW pomoże Ci w kompleksowym przeprowadzeniu całego procesu.