Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) kolejnych serii akcji spółki YOSHI INNOVATION S.A. tj.: 1.110.000 (jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Treść uchwały

YOSHI INNOVATION S.A. koncentruje swoją działalność na nowatorskich technologiach medycznych i obronnych. Nie tylko na ich udoskonalaniu, ale przede wszystkim na ich tworzeniu, zgodnie z najnowszymi, globalnymi trendami medycznymi i wytycznymi w zakresie obronności. Emitent kontynuuje swoje działania jako broker technologii i lider komercjalizacji innowacji.