W związku z podjęciem przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 1006/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., emitenci mogą wnioskować o obniżenie stawki opłaty rocznej za notowanie akcji, pobieranej w roku 2021 od emitentów papierów wartościowych na rynku New Connect. Obniżka nie obejmuje opłaty wnoszonej w pierwszym roku kalendarzowym notowania akcji danego emitenta.

Warunkiem skorzystania z możliwości obniżenia opłaty jest złożenie przez emitenta do Giełdy do dnia 20 stycznia 2021 roku pisemnego wniosku, w którym zostaną wykazane przez emitenta następujące okoliczności:

  1. spadek przychodów netto emitenta ze sprzedaży (odpowiednio grupy kapitałowej emitenta albo danego emitenta) za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. w porównaniu do przychodów netto ze sprzedaży za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r. – o więcej niż 20%;
  2. wartość rynkowa (kapitalizacja) emitenta na dzień 31 grudnia 2020 r., obliczona według metodologii stosowanej przez GPW i podana do wiadomości publicznej, wynosi poniżej 1 mld zł;
  3. dokonanie przez emitenta publikacji w terminie wynikającym z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku 2020, a w przypadku braku obowiązku konsolidacji wyników finansowych – jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał roku 2020.

Wysokość obniżki opłat będzie zależeć od wysokości spadku przychodów, gdzie w przypadku spadku o więcej niż 20%, ale nie więcej niż o 50% – wynosić będzie 50%, zaś przy spadku o więcej niż 50% – wynosić będzie 90%.