Przepisy tzw. „Tarczy antykryzysowej” wprowadziły zmianę art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) w zakresie terminu zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W wyniku przyjętych zmian pierwotny termin został wydłużony o 3 miesiące, tj. do 13 lipca 2020 r.

Czasu na zgłoszenie zostało zatem niewiele, szczególnie w przypadku spółek, które z uwagi na szeroką definicję „beneficjenta rzeczywistego” muszą przeprowadzić wielowątkową analizę powiązań korporacyjnych.

Przypominamy, że wskazany obowiązek zgłoszenia dotyczy: spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) .