Emitenci obligacji wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 r. i nieumorzonych przed tym dniem, mają obowiązek przekazania do dnia 31 marca 2020 roku informacji dotyczących emisji ww. papierów wartościowych do Rejestru Zobowiązań Emitentów prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). W przypadku gdy obligacje są zapisane w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązek spoczywa na podmiotach prowadzących ewidencję.

Powyższy obowiązek wynika za art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r., poz. 2243) i dotyczy obligacji mających zarówno formę dokumentu jak i niemających formy dokumentu, lecz zapisanych w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych. Informacje powinny zostać przekazane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Na stronie internetowej KDPW została udostępniona aplikacja Zobowiązania Emitentów, dzięki której można przeprowadzić proces rejestrowania emisji obligacji. Dostęp do tej aplikacji można uzyskać składając wniosek na stronie internetowej pod adresem https://online.kdpw.pl. Co ważne, nie trzeba posiadać statusu uczestnika KDPW w typie emitent, żeby skorzystać z tej aplikacji; jednak niezbędne jest posiadanie przez emitenta obligacji aktywnego kodu LEI.

W przypadku niewypełnienia lub nienależytego wypełnienia obowiązków związanych ze zgłoszeniem informacji o emisjach obligacji na osobę uprawnioną do reprezentowania emitenta albo podmiotu prowadzącego ewidencję ww. papierów wartościowych może zostać nałożona sankcja w postaci grzywny do 2.000.000 zł.