Dnia 5 lipca 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała stanowisko dotyczące określenia momentu powstania obowiązku złożenia zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w związku z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego spółki publicznej, czyli spełniania obowiązku wynikającego z art. 69  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620).

KNF przypomina, że z zgodnie z art. 4 pkt. 20) Ustawy, ogólną liczbą głosów jest suma głosów przypadających na wszystkie akcje spółki, niezależnie, czy z danej akcji można wykonać prawo głosu, czy też jest ono ograniczone lub wyłączone.

KTO?

Obowiązkowi podlega podmiot, który:

  • osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo
  • posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów.

TERMIN:

Akcjonariusz, który przekroczył próg winien o tym fakcie zawiadomić KNF niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

KIEDY:

Zgodnie z wykładnią KNF:

  1. w przypadku zwykłego podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki publicznej obowiązek złożenia zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy powstaje na dzień, w którym dokonano wpisu w KRS odpowiedniej zmiany statutu spółki i podwyższenia bądź obniżenia kapitału zakładowego.

Z chwilą wpisu przez sąd powstają prawa wynikające z akcji nowej emisji (zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego oraz odpowiednio – są tracone (obniżenie kapitału zakładowego).

  1. w przypadku uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, podjętej celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, mimo konieczności złożenia wniosku do sądu o podwyższenie kapitału, interpretacja obowiązku z art. 69 Ustawy kształtuje się inaczej.

Warunkowy kapitał zakładowy jest wpisywany do rejestru zanim dojdzie do faktycznego objęcia akcji. W związku z tym obowiązek notyfikacyjny wiążę się z objęciem akcji w wykonaniu prawa zamiany obligacji zamiennych na akcje. Ze względu na ten tryb obejmowania akcji skuteczność objęcia akcji i nabycia praw z akcji w przypadku spółki, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, powiązana jest ściśle z momentem zapisania akcji na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza lub na rachunku zbiorczym.

Jak wskazano powyżej akcjonariusz ma obowiązek notyfikacji o zmianie stanu posiadania niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się, (lub przy zachowaniu należytej staranności mógł dowiedzieć się) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Ustawodawca nie wskazuje w jaki sposób akcjonariusz ma monitorować zmiany zachodzące i wpływające na jego udział w ogólnej liczbie głosów, jednakże winien stosować podwyższone wymogi, celem zachowania należytej staranności i terminowego wykonywania obowiązku oraz na bieżąco śledzić zmiany kapitału zakładowego spółki publicznej. Nie ma możliwości zwolnienia akcjonariusza z odpowiedzialności za niewykonanie obowiązku, zatem nawet jeśli nie uczestniczył osobiście w czynności, może ponosić sankcje nałożone przez KNF.