Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy doradzała spółce Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie przy przeprowadzaniu oferty publicznej akcji serii D. Emisja akcji serii D została przeprowadzona w  trybie art. 37a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z zasadami oferowania akcji serii D Kool2Play S.A., jednym ze sposobów zapisu na akcje było dokonanie zapisu w postaci elektronicznej poprzez formularz zapisu opublikowany na stronie internetowej spółki. Możliwość dokonania zapisu w takiej formie została wprowadzona dzięki nowelizacji kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie w kwietniu 2020 roku, a wymuszona została przez panującą pandemię COVID-19. Zapis na akcje w formie elektronicznej wymagał wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym inwestora. Natomiast przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymagało poświadczenia przez podmiot przyjmujący zapis, czyli przez Zarząd Kool2Play S.A.

Emisja akcji serii D Kool2Play S.A. przeprowadzona przy wykorzystaniu nowego narzędzia, jakim jest dokonywanie zapisów w formie elektronicznej została skutecznie zarejestrowana przez warszawski sąd rejestrowy.