W dniu 30 listopada 2019 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”). Na mocy wskazanej wyżej nowelizacji uchylono m. in.  art. 70 pkt 2 Ustawy.

W konsekwencji spółki publiczne nie muszą przekazywać przed walnym zgromadzeniem, wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z akcjonariuszy. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.