Mocą Ustawy, na przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową nałożono szereg obowiązków, w tym między innymi obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności lombardowej – rejestr działalności lombardowej prowadzony będzie przez Komisję Nadzoru Finansowego, natomiast kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową przepisów ustawy będzie prowadziła Inspekcja Handlowa.

Fundamentalnym jest również, fakt iż od wejścia zmian przepisów działalność lombardowa będzie działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641 i 803).

Działalność lombardową będzie mógł wykonywać przedsiębiorca, który prowadzi działalność
w formie:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (której kapitał zakładowy wynosi co najmniej 50.000,00 zł);
  • spółki akcyjnej.

A dodatkowo co istotne kapitał zakładowy przedsiębiorcy, musi być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym, a środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych.

Wniosek o wpis do rejestru działalności lombardowej będzie składany za pośrednictwem profilu login.gov.pl. przez system teleinformatyczny Komisji Nadzoru Finansowego i będzie podlegał opłacie w wysokości 600,00 zł.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną działalność lombardową po 1 stycznia 2024 roku będą mogli
ją wykonywać dopiero z chwilą wpisu do rejestru działalności lombardowej.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność lombardową przed 7 stycznia 2024 roku, będą mogli ją prowadzić bez wpisu do rejestru do 7 lipca 2024 roku, pod warunkiem złożenia najpóźniej w dniu 7 lipca 2024 roku wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności lombardowej.

Podsumowanie

Przed przedsiębiorcami prowadzącymi działalność lombardową stoi trudne wyzwanie – mające na celu dostosowanie dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej do nowego porządku prawnego.

Dostosowanie się do nowych regulacji jest tym bardziej ważne, iż prowadzenie działalności
bez wymaganego wpisu do rejestru działalności lombardowej, zagrożone jest karą do 500.000 zł.

Dodatkowo aby uniknąć negatywnych konsekwencji braku dostosowania do nowych wymogów warto z wyprzedzeniem zadbać w szczególności o:

  • dostosowanie formy prawnej prowadzonej działalności do wymogów ustawy,
  • dokonanie wpisu działalności lombardowej do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  • przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, w celu kontynuacji działalności.

KWLAW jest gotowe pomóc na każdym etapie wdrożenia właściwych standardów oraz procedur umożliwiające dalsze prowadzenie biznesu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.