Dnia 1 marca 2020 roku rozszerzony został zakres obowiązków informacyjnych emitentów na rynku NewConnect.

Zmiany dotyczą rozszerzenia katalogu zdarzeń, które zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO zobowiązują spółkę do opublikowania raportu bieżącego EBI, o m.in. następujące zdarzenia:

  • rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta lub odmowie takiej rejestracji, z podaniem przyczyn odmowy;
  • zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy w szczególnych przypadkach;
  • wypowiedzenie lub rozwiązanie przez emitenta lub przez firmę audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta;
  • zmiana adresu emitenta lub adresu jego strony internetowej lub ostatniego wskazanego organizatorowi ASO adresu e-mail emitenta;
  • zdarzenia dotyczące poszczególnych etapów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
  • ustalono także, że w przypadku powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej przekazanie życiorysu tej osoby powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 24h od podjęcia decyzji o powołaniu.

Dodatkowo,  w raportach o zakończeniu subskrypcji emisji papierów wartościowych od 1 marca 2020 roku należy wskazywać informację, czy osoby którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z emitentem.

Uchwała nr 70/2020 Zarządu Giełdy z 30 stycznia 2020 r. wskazująca pełen zakres zmian do Regulaminu ASO i załączników do Regulaminu ASO dostępna jest pod następującym linkiem.

Powyższa uchwała wprowadziła także zmiany do Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zakresie raportów kwartalnych i rocznych.

Nowe postanowienia Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO dotyczące raportów kwartalnych będzie trzeba stosować do raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych publikowanych począwszy od 1 lipca 2020 r., tj. od raportu kwartalnego za II kw. 2020 r. Zmiany dotyczące zakresu informacji ujawnianych w raportach rocznych stosuje się do raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych publikowanych od dnia 1 stycznia 2021 r., tj. od raportu rocznego za 2020 rok.