Na mocy art. 19 rozporządzenia MAR (pod tym tajemniczo brzmiącym skrótem kryje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku) wszystkie osoby pełniące funkcje zarządcze u danego emitenta oraz osoby blisko z nimi związane, zobowiązane są do powiadamiania jednocześnie Komisji Nadzoru Finansowego oraz emitenta o dokonanych transakcjach na papierach wartościowych emitenta.

Kim są osoby pełniące funkcje zarządcze?

Zgodnie z rozporządzeniem MAR, pierwszą kategorią osób pełniących funkcje zarządcze są członkowie organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego emitenta, czyli w polskich warunkach przede wszystkim członkowie zarządu oraz rady nadzorczej.

Drugą kategorią są osoby nie będące członkami wyżej wymienionych organów, które pełnią funkcje kierownicze, dzięki którym mają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio emitenta oraz są uprawnieni do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze emitenta. Do tej kategorii możemy zaliczyć członków wyższej kadry kierowniczej, którzy jednakże nie wchodzą w skład zarządu emitenta.

Kim są osoby blisko związane?

Wyróżniamy dwie, kategorie osób blisko związanych z osobami pełniącymi funkcje zarządcze. Do pierwszej z nich zaliczymy osoby fizyczne (członków najbliższej rodziny), tj.: małżonków, dzieci będące na utrzymaniu osoby pełniącej funkcje zarządcze oraz innych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z przez okres co najmniej roku przed dniem dokonania przedmiotowej transakcji.

Do drugiej kategorii z kolei zaliczają się osoby prawne, spółki osobowe i grupy przedsiębiorstw, w których osoby pełniące funkcję zarządcze u emitenta lub wymienieni  wyżej członkowie rodziny pełnią funkcję zarządcze lub sprawują nad nimi kontrolę. Osobami blisko związanymi są także podmioty, które zostały utworzone by przynosić korzyści osobom pełniącym funkcję zarządcze lub wymienionym wcześniej członkom ich rodzin lub ich interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne.

Limit dokonanych transakcji bez konieczności zawiadamiania KNF i emitenta

Nie wszystkie transakcje na akcjach emitenta dokonane przez osoby pełniące funkcję zarządcze i osoby blisko z nimi związane muszą być przedmiotem zawiadomienia do KNF i emitenta. Obowiązek ten powstaje dopiero gdy łączna wartość takich transakcji dokonanych przez osobę pełniącą funkcję zarządczą lub jej osoby blisko związane przekroczy 5.000 euro w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że od 1 stycznia limit ten liczy się na nowo.

Jeżeli powstanie obowiązek powiadamiania KNF i emitenta, warto przypomnieć sobie nasz wpis „Najczęstsze błędy w zawiadomieniach z art. 19 Rozporządzenia MAR”.