Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwalił w dniu 20 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” („DPNC2024”), które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Emitenci są zobowiązani do opublikowania raportu bieżącego w zakresie stosowania nowych zasad do dnia 15 kwietnia 2024 r. Zgodnie z komunikatem GPW, do nowych zasad DPNC2024 zostaną opracowane komentarze objaśniające, a Emitenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez Giełdę warsztatach on-line poświęconych DPNC2024.

Najbardziej interesującą z perspektywy Emitentów może okazać się zalecana przez Giełdę praktyka posiadania w składzie Rady Nadzorczej co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mających rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Praktyka o identycznej treści zawarta jest w zbiorze zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 r.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się na stronie NewConnect