W dniu 21 kwietnia 2018 roku weszły w życie zmiany przepisów związanych z przeprowadzaniem oferty publicznej. Zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 685). Zmianie uległy m.in. wymogi związane z koniecznością sporządzenia prospektu emisyjnego w związku z przeprowadzaną ofertą publiczną.

Oferta publiczna od 100.000 euro do 1.000.000 euro

Oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowi nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie są mniejsze niż 100.000 euro i są mniejsze niż 1.000.000 euro nie wymaga:

  1. sporządzenia prospektu emisyjnego,
  2. pośrednictwa firmy inwestycyjnej (oferujący).

Zamiast prospektu emisyjnego emitent lub sprzedający zobowiązany jest, przed rozpoczęciem zapisów, do udostępnienia dokumentu  zawierającego co najmniej:

  1. podstawowe informacje o emitencie,
  2. warunki i zasady oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych,
  3. cele emisji, na które mają być przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego,
  4. istotne czynniki ryzyka oraz
  5. oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.

Uproszona procedura przeprowadzenia akcji promocyjnej dokonywanej w związku z ofertą publiczną przeprowadzą na podstawie art. 7 ust. 8a ustawy o ofercie publicznej

W przypadku gdy emitent lub sprzedający planuje przeprowadzenie akcji promocyjnej przed przeprowadzeniem oferty publicznej, o której mowa powyżej wystarczy aby najpóźniej przed planowanym jej rozpoczęciem złożył do KNF informację zawierającą:

  1. harmonogram przebiegu akcji promocyjnej wraz ze wskazaniem podmiotów zaangażowanych w prowadzenie akcji,
  2. rodzaju i liczby papierów wartościowych objętych ofertą,
  3. zakładanych wpływów z emisji.

Jednocześnie z brzmienia zmienionych przepisów o ofercie publicznej wynika, iż KNF nie będzie dokonywała uprzedniej weryfikacji informacji przekazywanych w ramach akcji promocyjnej.

Oferta publiczna od 1.000.000 euro do 2.500.000 euro (art. 7 ust. 9 ustawy o ofercie publicznej)

W przypadku oferty publicznej przeprowadzanej dotychczas na podstawie memorandum informacyjnego (art. 7 ust. 9 ustawy o ofercie publicznej) wprowadzono minimalny próg zakładanych wpływów brutto emitenta.

Aby skorzystać z możliwości przeprowadzenia oferty publicznej wskazanej powyżej, zakładane wpływy z emisji dnia jej ustalenia powinny stanowić nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 2.500.000 euro i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy – nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 2.500.000 euro.

Oferta publiczna bez prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego (art. 7 ust. 4 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej)

 W przypadku, gdy zakładane wpływy brutto z oferty publicznej emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży papierów wartościowych z dnia jej ustalenia, stanowią nie więcej niż 1.000.000 euro liczone wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy – nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty, emitent lub sprzedający nie jest zobowiązany do sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

W związku z powyższym wskazany powyżej próg został dziesięciokrotnie podwyższony – zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej próg ten, do dnia wejścia w życie nowych przepisów, wynosił równowartość kwoty 100.000 euro.