Od 1 stycznia 2021 roku stosuje się zmiany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – tzw. Rozporządzenie MAR.

Uchylenie obowiązku udzielenia KNF wyjaśnień w każdym w przypadku opóźnienia w podaniu informacji poufnej.

Zmiana Rozporządzenia MAR wniosła szereg korzystnych zmian dla emitentów, gdzie jednym z wprowadzonych ułatwień jest zmiana procedury postępowania przy opóźnieniu w podaniu informacji poufnych do KNF. Obecnie emitenci, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu wyłącznie na rynku rozwoju MŚP zobowiązani są przesłać wyjaśnienia w zakresie opóźnienia w podaniu informacji poufnej jedynie na żądanie organu, a nie w każdym przypadku opóźnienia – jak dotychczas miało to miejsce.

Zmiana terminu na publikację przez emitenta notyfikacji otrzymanych w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Dokonano również zmiany terminu na publikację przez emitenta notyfikacji otrzymanych w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, korzystnej szczególnie w zakresie sposobu jego liczenia. Emitent jest obecnie zobowiązany do przesłania raportu w terminie dwóch dni roboczych, jednakże termin ten jest liczony od dnia otrzymania przez niego notyfikacji. Dotychczas emitent, tak samo jak osoba zawierająca transakcję określoną w art. 19 Rozporządzenia MAR, miał trzy dni robocze liczone od dnia zawarcia transakcji na wykonanie swojego obowiązku, tj. podanie w/w informacji do wiadomości publicznej.

Dopuszczenie możliwości zawierania przez emitentów umów o zapewnienie płynności w odniesieniu do ich akcji.

W ramach zmiany rozporządzenia umożliwiono również emitentom instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku rozwoju MŚP zawieranie umów o zapewnienie płynności w odniesieniu do ich akcji w sytuacji spełnienia szczegółowo określonych w rozporządzeniu warunków.

Uregulowanie charakteru informacji przekazywanych przez emitenta inwestorom kwalifikowanym w celu negocjowania warunków umownych.

Przyjęto także, iż przekazanie informacji przez emitenta lub każdą osobę działającą w jego imieniu lub na jego rzecz inwestorom kwalifikowanym (przez których rozumie się klientów branżowych lub podmioty traktowane jak klienci profesjonalni wyszczególnionych w art. 2 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129) w celu negocjowania warunków umownych dotyczących ich udziału w emisji obligacji, nie stanowi badania rynku, jak również nie stanowi bezprawnego ujawnienia informacji poufnych.

Nałożenie obowiązku prowadzenia listy insiderów na wszystkie podmioty współpracujące z emitentem przy zdarzeniu będącym informacją poufną.

Szczególną uwagę należy zwrócić jednak na nałożenie obowiązku prowadzenia własnej, tzw. listy insiderów na wszystkie podmioty współpracujące z emitentem przy zdarzeniu będącym informacją poufną. Przed dokonaną zmianą literalne brzmienie Rozporządzenia MAR nakładało obowiązek prowadzenia list wszystkich osób mających dostęp do informacji poufnych na emitenta lub podmioty współpracujące z emitentem przy zdarzeniu będącym informacją poufną, co zgodnie z przyjętą przez KNF praktyką nadzorczą skutkowało uznaniem, iż obowiązek prowadzenia list wszystkich osób mających dostęp do informacji poufnych spoczywał na jednym z w/w podmiotów, a w praktyce – jedynie na emitencie. Od 1 stycznia 2021 roku zarówno emitenci jak również wszystkie podmioty współpracujące z emitentem przy zdarzeniu będącym informacją poufną (m.in. doradcy, księgowi lub agencje ratingowe) są zobowiązani do prowadzenia listy insiderów.