Dnia 15 kwietnia 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał stanowisko w sprawie oceny ryzyka instytucji obowiązanej, w którym wskazał na dobre praktyki w zakresie wypełniania obowiązku uregulowanego w art. 27 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019r. poz. 1115 z późn. zm.).

Dokument ten oprócz określenia istoty jak i sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka, zawiera również – kluczowe z praktycznego punktu widzenia – wskazówki dotyczące najczęściej popełnianych błędów  przez instytucje obowiązane w procesie identyfikacji i oceny ryzyka. Wśród nich wskazuje się m.in. na braki związane z nieuwzględnieniem niektórych czynników ryzyka wskazanych w ustawie, niewskazaniem finalnych wniosków wynikających z dokonanej oceny czy choćby niezrozumienie różnic pomiędzy ryzykiem inherentnym a rezydualnym. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca również uwagę na nieprawidłowy dobór metodyki nieuwzględniający często niektórych czynników ryzyka. Załącznikiem do wydanego stanowiska jest dokument zawierający przykładowe wyliczenie obszarów powiązanych z poszczególnymi czynnikami ryzyka wskazanymi w ustawie.

Zachęcamy do zapoznanie się z wydanym stanowiskiem KNF:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_dot_oceny_ryzyka_instytucji_obowiazanej.pdf