Dążąc do dostosowania regulacji obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu do zmieniających się warunków rynkowych oraz oczekiwań uczestników obrotu w alternatywnym systemie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała zmian w regulacjach Alternatywnego Systemu Obrotu. Jedna z najważniejszych modyfikacji związana jest ze zmianą treści informacji, jakie powinny zawierać raporty okresowe, które emitent zobowiązany jest do przekazywania. Należy je uwzględnić już w przypadku przygotowywania raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2016 roku (dotyczy rynku NewConnect jak i rynku Catalyst). Natomiast postanowienia dotyczące zmian w raportach kwartalnych (rynek NewConnect) oraz półrocznych (rynek Catalyst) znajdą zastosowanie dopiero do raportu sporządzanego za kwartał albo półrocze rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2018 roku.

O czym należy pamiętać

W kontekście zbliżającego się terminu publikacji raportu rocznego (rynek NewConnect oraz Catalyst) należy pamiętać, że zmienione postanowienia Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przewidują ewentualną konieczność poszerzenia zakresu treści raportu rocznego o następujące elementy:

  • w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – w raporcie rocznym należy wskazać wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (należy przy tym zaznaczyć, że emitenci rynku NewConnect oraz Catalyst mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej wyłącznie na podstawie art. 57 i art. 58 ustawy o rachunkowości);
  • w przypadku gdy podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wydał opinię z zastrzeżeniem, opinię negatywną lub odmówił wyrażenia opinii o jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym organ zarządzający emitenta obowiązany jest przedstawić swoje stanowisko wraz z opinią organu nadzorującego emitenta odnoszące się do wydanej opinii , zawierające w szczególności:
  1. wskazanie wpływu przedmiotu zastrzeżenia, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, na roczne jednostkowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe,
  2. przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją.

Zmiany w treści raportów kwartalnych (rynek NewConnect) oraz półrocznych (rynke Catalyst) dotyczyć będą wyłącznie ewentualnego obowiązku wskazania wybranych danych finansowych spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierających podstawowe pozycje kwartalnego albo półrocznego sprawozdania finansowego (w przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą).

Decyzją p.o. Dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. W ramach świadczonych usług Autoryzowanego Doradcy Kancelaria współdziała z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitoruje prawidłowość wypełniania przez emitentów tych obowiązków.